Kasmet  Jonavos Justino Vareikio draugovės skautai dalinasi Betliejaus taikos ugnimi, kuri atkeliauja iš paties Betliejaus Jėzaus Kristaus gimimo grotos.

Nuo gruodžio 19 dienos skautai ugnimi dalinosi su mokyklos bendruomene šeimų renginyje „Kalėdų žaidynės“. Betliejaus taikos ugnis įžiebta Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje mišių metu. Ugnimi dalintasi su Jonavos vaikų lopšelio-darželio bendruomene, su Greitosios medicinos pagalbos skyriumi Jonavoje, su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“ bendruomene. Pirmą kartą Betliejaus taikos ugnis įžiebta Jonavos ligoninės priimamajame skyriuje.

Gerojo darbelio darymas yra neatlygintinas. 2023 m. Betliejaus taikos ugnies šūkis pasaulyje „Skleiskime taiką“. Kviečiame visus dalintis gerumu, viltimi, tikėjimu, santarve ir taika.

Justino Vareikio draugovės skautai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programoje „Skautauk, patirk, atrask (Jonavos r.)“. Aptarę prasmingai praleistą laiką, įgytas žinias, skautai išvyko į namus.

Informaciją parengė skautų vadovė Edita Pilvinienė

Albinas Pavasaris 
Albinas Pavasaris

1954-02-20 – 2023-12-26 

„Čia Šventoji Nerin įsilieja 

Nuo manosios gimtinės kelių

Aš džiaugiuosi šį kraštą lytėjęs

Ir kad jaust jo buvimą galiu...“

(A. Pavasaris)                                                     

Gruodžio 26 dieną, eidamas 70-uosius metus, mirė Albinas Pavasaris – pedagogas, poetas, kūrėjas, visuomenės veikėjas, asmenybė, kuri visada ieškojo gilesnio pajautimo. Tai buvo Žmogus, nešęs lietuvybės, tautiškumo, laisvės ir bendražmogiškąsias vertybes.

Albinas Pavasaris gimė ir augo Ukmergės rajone. 1971 m. baigė Veprių vidurinę mokyklą, 1976 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo geografijos ir fizinio ugdymo mokytojo specialybę. Sportinė specializacija – slidininkas. 1976 m. – Vilniaus miesto pirmenybių laimėtojas estafetėje 4x10 km. Daugkartinis Lietuvos žiemos trikovės varžybų prizininkas.

1978 m. pradėjo dirbti Jonavos 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1983 m. – tuometėje Jonavos 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje dirbo iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Mokytojas, auklėtojas, idėjų iniciatorius, kritikas ir novatorius. Ne vieną kadenciją buvo mokyklos tarybos pirmininkas. 1990–1995 m. išrinktas į Jonavos rajono savivaldybės tarybą, buvo Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas. Lyderystė, tiesos paieškos, noras padėti buvo kertiniai Albino gyvenimo aspektai.

Mes žavėjomės jo kūryba „ir troškimu kituose ieškot / atradimų didelių kaip žemė, / nujautimų kaip dangus gilių.“ Albinas buvo aktyvus rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narys, mielai dalyvaudavo miesto ir mokyklos poezijos renginiuose. Išleido eilėraščių rinkinius „Praradimų turtas“, „Ženklai“.

Iš tolių, praeities, net nebūties

Ateina tie, kurie verti tavęs.

Ir vėlei tu pabėgi nuo mirties

Buvimo žemėj tęst...“

(A. Pavasaris)

Iki skausmo graudu, kad tęsinio nebebus – gyvenimo kelionė nutrūko...

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė

Atsisveikinimas š. m. gruodžio 28 d. Rimkų laidojimo namuose „Anapus ribos“ nuo 17.00 val.

Šv. Mišios už mirusįjį gruodžio 29 d. 9.00 val. Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

2023 m. spalio 23 d. – lapkričio 30 d. vyko Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių nuotraukų konkursas ,,1000 būdų, kaip augintiniai sako MYLIU“. Konkurso tikslas – fotografuojant augintinį, skatinti pagarbą bei humanišką elgesį su visais gyvūnais. Konkurse dalyvavo 33 mokiniai iš šešių mokyklų.

Konkurso laimėtojai:

5-6 klasių mokiniai:

I v.: Rytis Dubininkas, 6a klasė, Jonavos Justino Vareikio progimnazija,

II v.: Gracijus Jankauskas, 6 klasė, Lituanistinė mokykla „Gintarėlis“, Kavanas, Airija,

III v.: Austėja Puodžiūnaitė 6 klasė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija.

7-8 klasių mokiniai:

I v.: Arijielė Arminaitė, 7 klasė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija,

II v.: Kristupas Mačiūnas, 7e klasė, Jonavos Justino Vareikio progimnazija,

III v.: Milena Reinikova, 7b klasė, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija.

Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu, originalumu bei dėkojame juos paruošusiems ir dalyvauti paskatinusiems mokytojams.

Informaciją parengė Kristina Gricenko, Irena Beinorienė, Edita Pilvinienė

Sveikiname visą progimnazijos bendruomenę artėjančių žiemos švenčių proga. 
Dėkojame už nuostabius metus kartu, kurie buvo gausūs prasmingų ir bendruomenę vienijančių įvykių, renginių, iniciatyvų. 
Magiškų šv. Kalėdų ir šviesių Naujųjų metų!

Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje daug dėmesio skiriama sveikatos ugdymui ir ligų prevencijai, sistemingai į šią veiklą įtraukiant visą mokyklos bendruomenę. Stengiamasi sukurti saugią, higienos reikalavimus atitinkančią mokyklą, kurioje vyrauja sveikatai palanki psichologinė aplinka, vykdomi užsiėmimai, formuojantys mokinių sveikatai palankios gyvensenos įgūdžius, akcentuojama sveikos mitybos, pakankamo fizinio aktyvumo bei tinkamo darbo – poilsio režimo svarba ir įtaka jų sveikatai bei savijautai. Didelę reikšmę mokykla skiria praktinėms veikloms, siekiant įtvirtinti teorines žinias bei burti bendruomenę sveikos gyvensenos klausimais. Neformaliojo ugdymo būrelių veikla skatina fizinį mokinių aktyvumą ir suteikia daug gerų emocijų, dalyvaujant varžybose.

2023 m. gruodžio 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija labai gerai įvertino progimnazijos sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos kodas“ ir pratęsė mūsų mokyklai sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką.

Programos tikslassaugoti ir stiprinti progimnazijos bendruomenės narių sveikatą, ugdant vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius bei kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Programą įgyvendina Jonavos Justino Vareikio progimnazijos bendruomenė: administracija, progimnazijos pedagogai, ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai, mokinių ir jų tėvų bendruomenė, vaiko gerovės komisija ir kiti pedagoginę pagalbą teikiantys specialistai, aptarnaujantis personalas, socialiniai partneriai, sveikatos priežiūros ir sveikatinimo institucijos.

Programos „Sveikatos kodas“ progimnazijoje – direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė