Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 

Justino Vareikio progimnazijos mokytojų tarybos pirmininkė – anglų kalbos mokytoja  Vida Bersėnienė,

mokytojų tarybos pavaduotoja – pradinio ugdymo mokytoja Neringa Butienė,

sekretorė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Sigita Rancaitė.

 

Mokyklos mokytojų tarybą sudaro visi mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbą mokiniui teikiantys specialistai, mokytojo padėjėjai, bibliotekininkai. Mokytojų tarybos nariu negali būti mokyklos vadovas.

Mokytojų tarybos kompetencijos:

   - svarsto ir sprendžia mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;

   - išklauso ir priima sprendimą dėl Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų metinės veiklos ataskaitų;

   - priima susitarimus dėl mokyklos veiklos kokybės tobulinimo prioritetų.