Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymoklausimams spręsti.

Justino Vareikio progimnazijos mokytojų tarybai vadovauja direktorė Olga Mediekšė.

Mokyk los mokytojų tarybą sudaro mokyklos vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbą mokiniui teikiantys specialistai, bibliotekininkai. 

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius, jei jo dėl svarbių priežasčių nėra, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokytojų tarybos kompetencijos: 

   - svarsto ir sprendžia mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;

   - išklauso ir priima sprendimą dėl Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų metinės veiklos ataskaitų;

   - priima susitarimus dėl mokyklos veiklos kokybės tobulinimo prioritetų.