Regina Beleckienė

Odeta Fedotovaitė

Aleksandra Grigoraš

Irma Gutauskienė

Ieva Jakuitienė

Indrė Jakutavičiūtė 

Jurgita Jočenkaitė

Gabrielė Cipoviaz-Klevinskė

 

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,

  • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
  • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • bendradarbiaudamas su mokytoju, švietimo pagalbos ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimų būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.

Svarbu: mokytojo padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.

 


Informacija atnaujinta 2023-11-29