1. Mokyklos direktorė Olga Mediekšė:

1.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui.

1.2. vadovauja progimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui ir jų vykdymui, juos tvirtina.

1.3.  tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

1.4. paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojoms, sudaro galimybes joms savarankiškai  dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą.

1.5. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus.

1.6. priima mokinius Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir kontroliuoja jų vykdymą.

1.7. atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijų ir pasiekimų skelbimą viešai, demokratinį švietimo įstaigos valdymą.

1.8. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

1.9. rūpinasi materialiniais, finansiniais, intelektiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus.

1.10. atstovauja Mokyklai sudarant sutartis su kitomis institucijomis Mokyklos funkcijoms atlikti ir veiklai vykdyti. Palaiko ryšius  su steigėju, bendruomene ir socialiniais partneriais.

1.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

1.12. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos  pastatų ar Mokyklos  teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka.

1.13. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Mokykloje. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo.

1.14.  už mokinio elgesio normų pažeidimą skiria mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

1.15. vadovauja:                                                         

                      1.15.1. mokytojų tarybai;

                      1.15.2. atestacinei komisijai;

                      1.15.3. kokybės vertinimo duomenų panaudojimui  tobulinant mokyklos veiklą;

                      1.15.4. 1-8  klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui ir švietimui;

                      1.15.5. vaiko gerovės komisijai;                                                        

                      1.15.6. ypatingų poreikių vaikų ugdymui;

                      1.15.7. progimnazijos veiklos mėnesio plano sudarymui.                   

1.16. rengia:

                      1.16.1. mokyklos veiklos aprašą (metinę ataskaitą);

                   1.16.2. metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti. Atlieka lėšų administravimą, vykdo sąmatos kontrolę ir dokumentų perdavimą pagal buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį.

1.17. inicijuoja:

                      1.17.1. ugdymo turinio pokyčių įgyvendinimą;

                      1.17.2. progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką;

mokytojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą;

                      1.17.3. mokyklos įvaizdžio kūrimą;

                      1.17.4. edukacinių aplinkų kūrimą;

                      1.17.5. neformalaus vaikų švietimo programų pasiūlą.

1.18. užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų ir kitų veiklų  vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      1.18.1. 1-4 klasių dėstomų dalykų;

                      1.18.2. lietuvių kalbos (5-8 klasės);

                      1.18.3. užsienio kalbų ( rusų);

                      1.18.4. pailgintos darbo dienos grupės;

                      1.18.5. priešmokyklinio ugdymo grupės;

                      1.18.6. mokinių lygias galimybes ir saugumą.

1.19.  koordinuoja pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojų metodinių grupių veiklą.

1.20. vykdo socialinės pedagogės, logopedės  ir mokytojo padėjėjos veiklos priežiūrą.

1.21. tikslingą ir veiksmingą edukacinių aplinkų naudojimą.

1.22.  budėjimą mokykloje vieną dieną per savaitę.


2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Sinkevičienė:

2.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, dalyvauja rengiant mokyklos strateginį ir metinės veiklos planus.

2.2. vadovauja ugdymo plano sudarymui ir užtikrina jo vykdymą.

2.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą progimnazijos  veiklos kokybės vertinimo grupei.

2.4 užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      2.4.1. dorinio ugdymo  5-8 klasės;

                      2.4.2. užsienio kalbų (anglų, vokiečių);

                      2.4.3. matematikos (5-8 klasės);

                      2.4.4. chemijos;

                      2.4.5. fizikos;

                      2.4.6. istorijos;

                      2.4.7. gamtos ir žmogaus;

                      2.4.8. biologijos;

                      2.4.9. geografijos.

2.5. administruoja:

                     2.5.1.  mokinių testavimą  pagrindinio ugdymo pirmos dalies klasėse;

                     2.5.2. sergančių mokinių mokymą namie.

2.6.koordinuoja:

                     2.6.1. užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų ir socialinių mokslų, dorinio ugdymo  metodinių grupių veiklą, dalyvauja metodinės tarybos veikloje. Skatina pedagogų saviugdą, profesinį tobulėjimą, dalykinį bendradarbiavimą. Rengia dokumentus pedagogų atestacijai;

                      2.6.2. 1-8  klasių tėvų aktyvo veiklą, organizuoja mokymus ir tėvų informavimą;  

                      2.6.3. mokyklos interneto svetainės veiklą.

2.7.  inicijuoja ir vykdo:

                       2.7.1. progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą;

                       2.7.2. informacinės medžiagos pateikimą mokyklos interneto svetainei;

                       2.7.3. antikorupcinę veiklą mokykloje.

2.8. prižiūri:

                       2.8.1. stebi ir analizuoja ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, juos aptaria su mokyklos bendruomene;

                       2.8.2. psichologės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, mokyklos bibliotekos darbuotojų veiklą;

                       2.8.3. mokinių maitinimo organizavimą mokykloje.

2.9. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, užtikrina mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

2.10. paskirsto pamokų krūvį, sudaro pamokų ir  papildomų darbų paskirstymo lentelę, tarifikaciją, pamokų tvarkaraščius, prižiūri darbo ritmus.

2.11. sudaro administracijos ir mokytojų darbo grafikus, formuoja darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

2.12. rengia:

                       2.12.1.  statistines M3 ataskaitas;

                       2.12.2. ataskaitas steigėjui ir kitoms institucijoms;

                       2.12.3.  kuruojamų sričių mėnesio plano projektą.

                       2.13. sudaro budėjimo grafikus, prižiūri budėjimą: I pusmetį- dvi dienas per savaitę, II pusmetį  - vieną dieną per savaitę.


3. Direktorės  pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė:

3.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, dalyvauja rengiant mokyklos strateginį planą ir koordinuoja metinės veiklos plano rengimą.

3.2. dalyvauja darbo grupėje rengiant ugdymo planą, vadovauja tiriant mokinių poreikius, parenkant neformaliojo ugdymo (si) kryptį, ir užtikrina jo vykdymą.

3.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą progimnazijos  veiklos kokybės vertinimo grupei.

3.4. užtikrina privalomąjį mokymą iki 16 metų  ir veda mokinių apskaitą:

                      3.4.1. įformina mokinių priėmimą  mokytis;

                      3.4.2. sudaro ir registruoja mokymo sutartis;

                      3.4.3. paskirsto mokinius į klases;

                      3.4.4. prižiūri mokinių asmens bylų tvarkymą;

                      3.4.5. fiksuoja mokinių judėjimą;

                      3.4.6. veda 8 klasių mokinių tolimesnio  mokymosi apskaitą;

                      3.4.7. prižiūri mokinių registro (MR) tvarkymą, statistikės veiklą;

                      3.4.8. rengia statistinių duomenų M1, mokinių pagal ugdymo programas pažangumo ir lankomumo (pusmečio, metines) ataskaitas, jas analizuoja.

3.5.  užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų ir kitų veiklų  vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      3.5.1. informacinių technologijų;

                      3.5.2. technologijų;

                      3.5.3. muzikos (5-8 klasės),

                      3.5.4. dailės (5-8  klasės),

                      3.5.5. kūno kultūros (5-8 klasės),

                      3.5.6. žmogaus saugos (5-8 klasės);

                      3.5.7. klasės auklėtojų ugdomosios veiklos (1-8 klasės).

                     3.6. vadovauja neformaliojo vaikų švietimo organizavimui, mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, įgyvendinant neformaliojo švietimo programas.

3.7. administruoja:

                     3.7.1. elektroninį dienyną, vykdo jo priežiūrą;

                     3.7.2. mokinių testavimą pradinėse klasėse.

3.8. koordinuoja:

                      3.8.1. mokyklos metodinės tarybos, menų, technologijų, kūno kultūros ir 1- 8 klasių auklėtojų metodinių grupių veiklą. Skatina pedagogų saviugdą, profesinį tobulėjimą, dalykinį bendradarbiavimą. Rengia dokumentus pedagogų atestacijai;

                      3.8.2. 1-8 klasių bendruomenių veiklą formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą, teikia kokybišką ir savalaikę pagalbą;

                       3.8.3. mokinių tarybos veiklą;

                       3.8.4. projektinę veiklą,  inicijuoja progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą;

                      3.8.5. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

                      3.8.6. 1-8 klasių neformaliojo ugdymo tvarkaraščio sudarymą.

                      3.9. inicijuoja ir vykdo:

                      3.9.1.progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą;

                      3.9.2.informacinės medžiagos pateikimą mokyklos interneto svetainei;

                      3.9.3. antikorupcinę veiklą mokykloje.

                      3.10. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, užtikrina mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.

                      3.11. prižiūri:

                      3.11.1. stebi ir analizuoja ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, juos aptaria su mokyklos bendruomene;

                      3.11.2. 1-8 klasių mokinių profesinį veiklinimą;

                      3.11.3. mokyklos vidaus darbo tvarkos  taisyklių laikymąsi;

                      3.11.4. nepamokinių renginių ir švenčių organizavimą 1-8 klasėse;

                      3.11.5. budėjimą: I pusmetį- vieną dieną  per savaitę, II pusmetį- dvi dienas per savaitę.

                      3.12. rengia kuruojamų sričių:

                      3.12.1.  ataskaitas steigėjui ir kitoms institucijoms;

                      3.12.2.  mėnesio plano projektą.


 Informacija atnaujinta 2016-09-16