1. Mokyklos direktorė Olga Mediekšė:

 

1.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui;

1.2. vadovauja progimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui ir jų vykdymui, juos tvirtina;

1.3. tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

1.4. paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes joms savarankiškai  dirbti, įpareigoja periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;

1.5. nustato metines užduotis, siektinus rezultatus, vertina užduočių įvykdymą direktoriaus pavaduotojams ugdymui, kvalifikuotiems darbuotojams;

1.6. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

1.7. priima mokinius Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir kontroliuoja jų vykdymą;

1.8. atsako už informacijos skelbimą viešai apie progimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, teikiamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius progimnazijos vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

1.9. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

1.10. rūpinasi materialiniais, finansiniais, intelektiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, analizuoja progimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už veiklos rezultatus;

1.11. atstovauja  progimnazijai sudarant sutartis su kitomis institucijomis. Palaiko ryšius  su steigėju, bendruomene ir socialiniais partneriais;

1.12. organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.13. kartu su progimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant progimnazijos  pastatų ar progimnazijos  teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

1.14. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą progimnazijoje.

1.15. skiria mokiniui drausmines nuobaudas už mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, numatytus progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse ir kituose teisiniuose aktuose;

1.16. vadovauja:                                   

                      1.16.1. mokytojų tarybai,

                      1.16.2. atestacinei komisijai,

                      1.16.3. 1-8  klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui ir švietimui,

                      1.16.4. vaiko gerovės komisijai,                                   

                      1.16.5. ypatingų poreikių vaikų ugdymui;

1.17. rengia:

                      1.17.1. vadovo metų veiklos ataskaitą,

                      1.17.2. metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia progimnazijos tarybai suderinti. Atlieka lėšų administravimą, vykdo sąmatos kontrolę ir dokumentų perdavimą pagal buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį;

1.18. inicijuoja:

                      1.18.1. ugdymo turinio pokyčių įgyvendinimą,

                      1.18.2. progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką,

                      1.18.3. mokytojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimą,

                      1.18.4. mokyklos įvaizdžio kūrimą,

                      1.18.5. edukacinių aplinkų kūrimą;

1.19. užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų ir kitų veiklų  vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      1.19.1. 1-4 klasių dėstomų dalykų,

                      1.19.2. lietuvių kalbos (5-8 klasės),

                      1.19.3. pailgintos darbo dienos grupės,

                      1.19.4. priešmokyklinio ugdymo grupės;

                      1.20. koordinuoja pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinių grupių veiklą;

1.21. prižiūri:

                      1.21.1. tikslingą ir veiksmingą edukacinių aplinkų naudojimą.

                      1.21.2. budėjimą mokykloje vieną dieną per savaitę.

 


 

2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Sinkevičienė:

 

2.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, dalyvauja rengiant mokyklos strateginį ir metinės veiklos planus;

2.2. vadovauja ugdymo plano sudarymui ir užtikrina jo vykdymą;

2.3. užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      2.3.1. matematikos (5-8 klasės),

                      2.3.2. chemijos,

                      2.3.3. fizikos,

                      2.3.4. istorijos,

                      2.3.5. gamtos ir žmogaus,

                      2.3.6. biologijos,

                      2.3.7. geografijos,

2.4. administruoja:

                      2.4.1. mokinių testavimą  pagrindinio ugdymo pirmos dalies klasėse,

                      2.4.2. sergančių mokinių mokymą namie;

2.5. koordinuoja:

                      2.5.1. tiksliųjų ir gamtos mokslų, socialinių mokslų metodinių grupių veiklą, dalyvauja metodinės tarybos veikloje. Skatina pedagogų saviugdą, profesinį tobulėjimą, dalykinį bendradarbiavimą. Rengia dokumentus pedagogų atestacijai,

                      2.5.2. mokyklos interneto svetainės veiklą;

2.6. inicijuoja ir vykdo:

                      2.6.1. progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą,

                      2.6.2. informacinės medžiagos pateikimą mokyklos interneto svetainei,

                      2.6.3. antikorupcinę veiklą mokykloje;

2.7. prižiūri:

                      2.7.1. stebi ir analizuoja ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, juos aptaria su mokyklos bendruomene,

                      2.7.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, progimnazijos bibliotekininkų veiklą;

2.8. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, užtikrina progimnazijos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

2.9. parengia mokytojų kontaktinių ir nekontaktinių valandų paskirstymo lentelę, apskaičiuoja mokytojų metinį darbo valandų skaičių, formuoja etatą, nustato pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, jų didinimą dėl veiklos sudėtingumo;

2.10. sudaro direktoriaus pavaduotojų, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekininkų, mokytojų padėjėjų ir mokytojų darbo grafikus, formuoja ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

2.11. sudaro:

                      2.11.1. pamokų tvarkaraščius, prižiūri darbo ritmus,

                      2.11.2. sudaro budėjimo grafikus, prižiūri budėjimą: I pusmetį- dvi dienas per savaitę, II pusmetį  - vieną dieną per savaitę;

2.12. rengia:

                      2.12.1.  statistines 3-mokykla, 3I-mokykla  ataskaitas,

                      2.12.2. ataskaitas steigėjui ir kitoms institucijoms,

                      2.12.3.  kuruojamų sričių mėnesio plano projektą.

 


 

3. Direktorės  pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė:

 

3.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, dalyvauja rengiant mokyklos strateginį planą ir koordinuoja metinės veiklos plano rengimą;

3.2. dalyvauja darbo grupėje rengiant ugdymo planą, vadovauja pradinio ugdymo plano sudarymui ir užtikrina jo vykdymą;

3.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą progimnazijos  veiklos kokybės vertinimo grupei;

3.4. užtikrina privalomąjį mokymą iki 16 metų  ir veda mokinių apskaitą:

                      3.4.1. įformina mokinių priėmimą  mokytis,

                      3.4.2. sudaro ir registruoja mokymo sutartis,

                      3.4.3. paskirsto mokinius į klases,

                      3.4.4. prižiūri mokinių asmens bylų tvarkymą,

                      3.4.5. fiksuoja mokinių judėjimą,

                      3.4.6. veda 8 klasių mokinių tolimesnio mokymosi apskaitą,

                      3.4.7. prižiūri mokinių registro tvarkymą, duomenų įvesties operatoriaus veiklą,

                      3.4.8. rengia 1-mokykla statistinę, mokinių pagal ugdymo programas pažangumo ir lankomumo (pusmečio, metines) ataskaitas, jas analizuoja;

3.5. užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų ir kitų veiklų  vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      3.5.1. informacinių technologijų,

                      3.5.2. klasės auklėtojų ugdomosios veiklos (1-8 klasės);

3.6. administruoja:

                      3.6.1. elektroninį dienyną, vykdo jo priežiūrą,

                      3.6.2. mokinių testavimą pradinėse klasėse;

3.7. koordinuoja:

                      3.7.1. mokyklos metodinės tarybos, 1- 8 klasių auklėtojų metodinių grupių veiklą. Skatina pedagogų saviugdą, profesinį tobulėjimą, dalykinį bendradarbiavimą. Rengia dokumentus pedagogų atestacijai,

                      3.7.2. 1-8 klasių bendruomenių veiklą formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą, teikia kokybišką ir savalaikę pagalbą,

                      3.7.3. 1-8  klasių tėvų aktyvo veiklą, organizuoja mokymus ir tėvų informavimą,

                      3.7.4. projektinę veiklą,  inicijuoja progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą,

                      3.7.5. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

3.8. inicijuoja ir vykdo:

                      3.8.1. progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą,

                      3.8.2. informacinės medžiagos pateikimą mokyklos interneto svetainei,

                      3.8.3. antikorupcinę veiklą mokykloje;

3.9. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, užtikrina progimnazijos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

3.10. prižiūri:

                      3.10.1. stebi ir analizuoja ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, juos aptaria su mokyklos bendruomene,

                      3.10.2. 1-8 klasių mokinių profesinį veiklinimą,

                      3.10.3. budėjimą: I pusmetį- vieną dieną  per savaitę, II pusmetį- dvi dienas per savaitę;

3.11. rengia kuruojamų sričių:

                      3.11.1. ataskaitas steigėjui ir kitoms institucijoms,

                      3.11.2.  kuruojamų sričių mėnesio plano projektą.

 


 

4. Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Skamaročienė:

 

4.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, dalyvauja rengiant mokyklos strateginį ir metinės veiklos planus;

4.2. dalyvauja darbo grupėje rengiant ugdymo planą, vadovauja tiriant mokinių poreikius, parenkant neformaliojo ugdymo (si) kryptį, ir užtikrina jo vykdymą;

4.3.  užtikrina šių mokomųjų dalykų, atitinkamų laikinų grupių ugdymo planų, bendrųjų programų ir kitų veiklų  vykdymą, inicijuoja tiriamąją veiklą pokyčiams nustatyti:

                      4.3.1. užsienio kalbų (2-8 klasės),

                      4.3.2. žmogaus saugos (5-8 klasės),

                      4.3.3. dorinio ugdymo (5-8 klasės),

                      4.3.4. technologijų (5-8 klasės),

                      4.3.5. muzikos (5-8 klasės),

                      4.3.6. dailės (5-8  klasės),

                      4.3.7. kūno kultūros (5-8 klasės),

                      4.3.8. neformalaus vaikų švietimo;

4.4. vadovauja neformaliojo vaikų švietimo organizavimui, mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, įgyvendinant neformaliojo švietimo programas;

4.5. koordinuoja:

                      4.5.1. užsienio kalbų, estetinio ir dorinio ugdymo, kūno kultūros metodinių grupių veiklą, skatina jų profesinį tobulėjimą, saviugdą, dalykinį bendradarbiavimą. Rengia dokumentus pedagogų atestacijai,

                      4.5.2. mokinių tarybos veiklą,

                      4.5.3. neformalaus ugdymo projektinę veiklą,  inicijuoja progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų paiešką ir rengimą,

                      4.5.4. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais organizuojant neformalų vaikų švietimą,

                      4.5.5. 1-8 klasių neformaliojo ugdymo tvarkaraščio sudarymą;

4.6. inicijuoja ir vykdo:

                      4.6.1. neformalaus vaikų švietimo programų pasiūlą,

                      4.6.2. progimnazijos strateginius tikslus atitinkančių neformalaus vaikų švietimo projektų paiešką ir rengimą,

                      4.6.3. informacinės medžiagos pateikimą mokyklos interneto svetainei,

                      4.6.4. antikorupcinę veiklą mokykloje;

4.7. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, užtikrina progimnazijos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;

4.8. prižiūri:

                      4.8.1. nepamokinių renginių ir švenčių organizavimą 1-8 klasėse,

                      4.8.2. budėjimą vieną dieną  per savaitę,

4.9. rengia kuruojamų sričių:

                      4.9.1.  ataskaitas steigėjui ir kitoms institucijoms,

                      4.9.2.  mėnesio plano projektą

 


 Informacija atnaujinta 2019-02-07