Nuo 2009 mokslo metų pradžios mokykloje vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa, kurios esmė išmokti mokykloje atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Nuo 2011 m. 2 metus buvo diegiama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS. 2013 m. pavasarį vykdyto audito metu patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus.

2013 m. spalio 7 d. specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Olweus International Ltd. Jonavos Justino Vareikio progimnazijai suteikė „Olweus mokyklos“ vardą 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metams. Po pakartotinių auditų "Olweus mokyklos" vardas buvo pratęstas: 2015–2016 ir 2016–2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metams.

Po 2022 m. pavasarį įvykusio Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos audito Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu Jonavos Justino Vareikio progimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2022-2023 ir 2023-2024 mokslo metams.

Įgyvendinant Olweus programos standartą, mokyklos  bendruomenė privalo:

 1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.
 2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei 5 MSG (mokymosi supervizijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi mokykloje dirbantys mokytojai bei personalo darbuotojai) susirinkimus.
 3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus.
 4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti kartą per mokslo metus.
 5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.
 6. Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti 4 patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai:

1) Mes nesityčiosime iš kitų.

2) Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

3) Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.

4) Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi - pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

 1. Klasių vadovams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei 2 Olweus klasės valandėles.
 2. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.
 3. Patyčių tema turi tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema.
 4. Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvus/globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose.
 5. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus.
 6. Mokyklai būti parengus kokybės planą, kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPS reikalavimų ir siekia savo tikslų patyčių prevencijos srityje.

Olweus programos koordinacinio komiteto nariai:

 1. Arcerienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – vadovas
  I. Jurevičiūtė, psichologė – programos koordinatorė
  V. Ergardt, soc. pedagogė – narė
  L. Rockina, mokytoja – narė
  A. Vaitkuvienė, mokytoja – narė
  J. Cvekelienė, aptarnaujantis personalas – narė
  D. Zabulytė, aptarnaujantis personalas – narė
  K. Juknienė, mama – narė
  M. Čelkonienė, mama – narė
  K. Jakštaitė, mokinė – narė
  M. Šileikaitė, mokinys – narys

MSG grupių vadovai:

I grupė – Irena Beinorienė, Neringa Butienė

II grupė – Lidija Grižienė, Birutė Pilipavičienė

III grupė – Daiva Puišienė, Diana Riaubienė

IV grupė – Jadvyga Kulakauskienė, Lina Nekrošienė

V grupė – Irena Šmorgūnienė, Jūratė Stankaitienė

Olweus programos instruktorė mokykloje – Vida Šerėnienė
Olweus programos koordinatorė mokykloje – Inga Jurevičiūtė

Daugiau informacijos apie Olweus programą galima rasti interneto svetainėje www.nsa.smm.lt/