Laimutė Graudinienė, mokytoja – ugdymo karjerai koordinatorė.

Tikslai:

rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymosi studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros  galimybes);

organizuoti mokinių veiklą naudojant realaus ar virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairaus darbo veiklos sritis, darbą, įsidarbinimą;

padėti mokiniams pažinti individualias savybes (nuostatas, supratimą, gebėjimus);

teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis  mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą;

sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Ugdymo karjerai formos:

savęs pažinimas (pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

karjeros galimybių pažinimas (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

karjeros planavimas (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus);

karjeros įgyvendinimas (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas).

Uždaviniai:

pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus;

būti pasirengus sėkmingai pereiti į karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Laukiami rezultatai:

geriau pažins save;

supras, kas yra pasirengimas karjerai;

įsivertins mąstymo apie ateitį ir ateities planavimo svarbą;

įsitikins, kad šiandien formuojama elgsena ir požiūriai gali lemti ateitį;

suvoks, jog ateities planavimas ir pasiruošimas prasideda šiandien;

išmoks atrasti ir pasinaudoti ištekliais, padedančiais pasiekti tikslą;

susipažins su studijų galimybėmis;

sužinos, kad asmeninė karjera trunka visą gyvenimą.


 Informacija atnaujinta 2021-09-01