Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokiniai į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją priimami vadovaujantis priėmimo į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarkos aprašu, progimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

 


 

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomojo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

 


 


 

Mieli tėveliai, informuojame, kad 

Tėvų dienos vyks

2019-11-12  PUG, 1-5 kl. 

2019-11-14  6-8 kl. 

2020-03-17  PUG, 1-8 kl.

17.00–19.00 val. Dalykų mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose.

Klasių tėvų susirinkimai skirti mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimui:

- vaikų mokymosi kokybei gerinti;
- prevencinei veiklai;
- socialinei pedagoginei pagalbai;
- organizaciniams klausimams spręsti.

Tėvų susirinkimai vyksta pagal auklėtojų pranešimus.

Klasių tėvų aktyvo susirinkimų metu:

- tėvai supažindinami su praeitų metų mokyklos aprašu;
- metine veiklos programa, ugdymo planu;
- tėvai įtraukiami į mokyklos veiklos planavimą, įsivertinimą;
- mokomi dirbti su tėvais klasių kolektyve.

 


 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 m. m., patvirtinto direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-115

 


 

Valgiaraščiai

 


 

Mokytojų individualių konsultacijų mokiniams grafikas

 


Informacija atnaujinta 2020-09-25