Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokiniai į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją priimami vadovaujantis priėmimo į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarkos aprašu, progimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

 


 

Pasiūlymas dėl asmeninių daiktų saugojimo spintelių mokyklose

 


 

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomojo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

 


 


 

Mieli tėveliai, informuojame, kad 

Tėvų dienos vyks

2019-11-12  PUG, 1-5 kl. 

2019-11-14  6-8 kl. 

2020-03-17  PUG, 1-8 kl.

17.00–19.00 val. Dalykų mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose.

Klasių tėvų susirinkimai skirti mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimui:

- vaikų mokymosi kokybei gerinti;
- prevencinei veiklai;
- socialinei pedagoginei pagalbai;
- organizaciniams klausimams spręsti.

Tėvų susirinkimai vyksta pagal auklėtojų pranešimus.

Klasių tėvų aktyvo susirinkimų metu:

- tėvai supažindinami su praeitų metų mokyklos aprašu;
- metine veiklos programa, ugdymo planu;
- tėvai įtraukiami į mokyklos veiklos planavimą, įsivertinimą;
- mokomi dirbti su tėvais klasių kolektyve.

 


 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2019-2020 ir 2020-2021 m. m., patvirtinto direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-115

 


 

Valgiaraščiai

 


 

Mokytojų individualių konsultacijų mokiniams grafikas

2019-2020 m. m.

I pusmetis

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kabinetas

Individualios konsultacijos

1

Jaudzemienė Irena

Lietuvių kalba ir literatūra

60

Ketvirtadieniais,

14.00-14.45

2

Kazlauskienė Loreta

Lietuvių kalba ir literatūra

68

Trečiadieniais,

14.00-14.23

3

Kloniūnienė Daivutė

Lietuvių kalba ir literatūra

36

Antradieniais,

14.00-14.45

4

Kizogian Diana

Lietuvių kalba ir literatūra

63

Ketvirtadieniais,

14.00-14.45

5

Žagunienė Audronė

Lietuvių kalba ir literatūra

40

Antradieniais,

13.05-14.28

6

Rockina Larisa

Rusų kalba

41

Antradieniais,

14.00-14.45

7

Arcerienė Gražina

Matematika

62

Trečiadieniais,

14.00-14.45

8

Krašauskienė Regina

Matematika

70

Antradieniais,

14.00-14.23

9

Nekrošienė Lina

Matematika

4

Trečiadieniais,

14.00-14.45

10

Pilipavičienė Birutė

Matematika

44

Ketvirtadieniais,

14.00-14.45

11

Rancaitė Sigita

Matematika

44

Trečiadieniais,

14.00-14.23

12

Bruzgienė Lina

Gamta ir žmogus, biologija

46

Antradieniais,

14.00-14.23

13

Matulionė Sandra

Gamta ir žmogus, biologija

46

Pirmadieniais,

14.00-14.45

14

Malinauskienė Aldona

Fizika

70

Ketvirtadieniais,

14.00-14.45

15

Jasaitienė Julija

Chemija

44

Antradieniais,

14.00-14.23

16

Stankaitenė Jūratė

Istorija

61

Pirmadieniais,

14.00-14.45

17

Vilkelienė Dalia

Istorija

61

Ketvirtadieniais,

14.00-14.45

18

Graudinienė Laimutė

Karjeros ugdymas

39

Ketvirtadieniais,

10.40-11.40

 


Informacija atnaujinta 2019-10-22