DĖMESIO !!!

Skelbiame mokinių, norinčių mokytis Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje

2018-2019 m.m., priėmimą.

Priimame priešmokyklinės gr. vaikus ir 1-8 kl. mokinius,

ypač laukiami 1, 5-ųjų kl. mokiniai ir priešmokyklinukai.


Prašymai priimami mokyklos raštinėje. Laukiame Jūsų.

 


 

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokiniai į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją priimami vadovaujantis priėmimo į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarkos aprašu, progimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

 


Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomojo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tačiau tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Jakovlevienė

 


 


 Mieli tėveliai, informuojame, kad 

Tėvų dienos vyks 
  2017-11-08 ir 2018-03-14   17.00–19.00 val. Dalykų mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose.

  Atvirų pamokų savaitė tėvams - 2017 m. lapkričio 13 - 17 d.

Klasių tėvų susirinkimai skirti mokyklos veiklos uždavinių įgyvendinimui:
- vaikų mokymosi kokybei gerinti;
- prevencinei veiklai;
- socialinei pedagoginei pagalbai;
- organizaciniams klausimams spręsti.

Tėvų susirinkimai vyksta pagal auklėtojų pranešimus.

Klasių tėvų aktyvo susirinkimų metu:
- tėvai supažindinami su praeitų metų mokyklos aprašu;
- metine veiklos programa, ugdymo planu;
- tėvai įtraukiami į mokyklos veiklos planavimą, įsivertinimą;
- mokomi dirbti su tėvais klasių kolektyve.


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m., patvirtinto direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-119

 


Valgiaraščiai

Valgiaraščiai PUG ir pradinių klasių mokiniams

Valgiaraščiai 5-8 klasių mokiniams


Mokytojų  individualių konsultacijų mokiniams grafikas

2017-2018 m. m.

II pusmetis

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kabinetas

Individualios konsultacijos

1

Jaudzemienė Irena

Lietuvių kalba

60

Trečiadieniais,

13.55-13.45

2

Kazlauskienė Loreta

Lietuvių kalba

68

Pirmadieniais,

13.55-14.40

3

Kloniūnienė Daivutė

Lietuvių kalba

36

Ketvirtadieniais,

13.55-14.40

4

Arcerienė Gražina

Matematika

62

Trečiadieniais,

13.55-14.40

5

Rancaitė Sigita

Matematika

44

Ketvirtadieniais,

13.55-14.40

6

Nomeikė Ilona

Gamta ir žmogus, biologija

46

Trečiadieniais,

13.55-14.40

7

Malinauskienė Aldona

Fizika

70

Ketvirtadieniais,

13.55-14.40

8

Jasaitienė Julija

Chemija

44

Antradieniais,

13.55-14.20

9

Macionienė Jurgita

Geografija

65

Ketvirtadieniais,

13.55-14.40

 


 

Informacija atnaujinta 2018-06-05