Išrašas iš progimnazijos ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m.,

patvirtinto direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-119

 

  1. Ugdymo proceso trukmė 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metais:

Mokslo metai

Klasė

Ugdymo proceso trukmė

Ugdymo proceso trukmė

Pradžia

Pabaiga

Savaičių skaičius

 Mokymosi dienų skaičius

2017-2018 m. m.

1-4

2017-09-01

2018-05-31

34

170

5-8

2017-09-01

2018-06-15

36

181

2018-2019 m. m.

1-4

2018-09-03

2019-06-07

35

175

5-8

2018-09-03

2019-06-21

37

185

  1. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
  1. Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais, mokyklos direktoriaus 2009-08-24 įsakymas Nr. V-144:

14.1. pusmečių datos 1-4 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

D.d sk.

2017-2018 m. m.

I pusmetis

2017-09-01

2018-01-19

88

II pusmetis

2018-01-22

2018-05-31

82

2018-2019 m. m.

I pusmetis

2018-09-03

2019-01-19

88

II pusmetis

2019-01-21

2019-06-07

87

14.2. pusmečių datos 5-8 klasių mokiniams:

Mokslo metai

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

D.d sk.

2017-2018 m. m.

I pusmetis

2017-09-01

2018-01-19

88

II pusmetis

2018-01-22

2018-06-15

93

2018-2019 m. m.

I pusmetis

2018-09-03

2019-01-19

88

II pusmetis

2019-01-21

2019-06-21

97

  1. 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

2017-2018 m. m.

2018-2019 m. m.

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1-8 kl.

2017-10-30

2017-11-03

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) 1-8 kl.

2017-12-27

2018-01-03

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos  1-8 kl.

2018-02-19

2018-02-23

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų) 1-8 kl.

2018-04-03

2018-04-06

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros 1-4 kl.

2018-06-01

2018-08-31

2019-06-10

2019-08-31

Vasaros 5 -8 kl.

2018-06-18

2018-08-31

2019-06-25

2019-08-31

  1. 1-8 klasėse organizuojama 2017-2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų, 2018-2019 mokslo metais - 15 ugdymo dienų.

16.1. mokyklos pasirinktos 5 ugdymo dienos ir rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pasiūlytos  5 ugdymo dienos 2017-2018 mokslo metais:

Veikla

2017-2018 m. m.

Mokyklos pasirinktos

Pasiūlytos steigėjo

Mokslo ir žinių diena

2017-09-01

 

Europos kalbų diena

 

2017-09-26

Sveikatingumo diena

2017-10-04

 

Justino Vareikio paminėjimo diena, skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui

 

2017-12-08

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

 

2018-02-15

Kaziuko mugė

2018-03-02 (1-4 kl.)

 

Gamtos mokslų ir matematikos gebėjimų tobulinimo diena

 

2018-03-20

Menų diena

2018-04-19

 

Karjeros ugdymo diena

 

2017-10-20 (1-4 kl.)

2018-06-06 (5-8 kl.)

Mokslo metų baigimo šventė

2018-05-31 (1-4 kl.)

2018-06-15 (5-8 kl.)

 

Ekskursijos, išvykos 1 d.

2018-06 (5-8 kl.)

 

Viso dienų:

5

5

 

2018-2019 m.m. kultūrinės pažintinės veiklos

Veikla

1-4 klasės

5- 8 klasės

Mokslo ir žinių diena

2018-09-03

2018-09-03

Paveldo dienos  

 

2018-09-18

Europos kalbų diena

2017-09-26

2017-09-26

Skaitymo diena

2018-10-19

2018-10-19

Menų diena

2018-12-04

2018-12-04

Edukacinė  veikla „ Kalėdų belaukiant“

2018 12 mėn.

 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena Pilietiškumo ugdymas. „Šoku ir dainuoju Lietuvai“ (skirtas Lietuvos nepriklausomybės paminėjimui)

2019-02-15

2019-02-15

Amatų diena (Kaziukas)

2019-03-04

 

Žemės diena

2019-03-20

2019-03-20

Europos diena (veiklos mieste) 

2019-05-09

2019-05-09

Diena Jonavos krašto muziejuje 

2019 m. birželio 1 sav

Birželio 2-3 sav.

Sveikatingumo ir turizmo  diena

2019-06-04

2019-06-06

Karjeros ugdymo diena

2019-06-05

2019-06-11

Tiksliųjų mokslų diena 

 

2019-06-19

Edukacinės ekskursijos 2 d.

2018-09, 10;

2019-06

2018-09, 10 mėn.

2019-06  mėn.

Mokslo metų baigimo šventė

2019-06-07

2019-06-21

 

  1. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 kl. – 35 min., 2-8 kl. - 45 min.
  2. 1-4 klasėse per dieną vyksta ne daugiau kaip 5 pamokos, 5-8 kl.- ne daugiau kaip 6 pamokos.
  3. Numatytos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Dvi pertraukos po 20 min. Visų pertraukų bendras laikas1- 4 kl. iki 60 min., 5-8 iki 75 min. per dieną.
  4. Pamokos pradedamos 8.00 valandą:

Pamokos nr.

1 kl.

2-8 kl.

1

8.00 - 8.35

8.00 – 8.45

2

8.55 – 9.30

8.55 – 9.40

3

9.55 – 10.30

9.55 – 10.40

4

11.00 – 11.35

11.00 – 11.45

5

12.05 – 12.40

12.05 – 12.50

6

 

13.00 – 13.45

7

 

13.55 – 14.40

  1. Paskelbus ekstremaliąją situaciją, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą,  savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams yra vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 Informacija atnaujinta 2018-08-31