Projektas „Lyderių laikas 3“- tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinių, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Jau įgyvendinti du projekto etapai: 

I-ajame (2009-2011 m.) buvo kuriami lyderystės pagrindai, 

II-ajame (2011-2015 m.) jie buvo išbandyti dirbant su 15 savivaldybių, 

III-ajame etape (2017-2020 m.) LL3 veiklos apima 45 savivaldybes ir įgyvendinamos trimis srautais:

  • I sraute (2017-2018 m.) pietinės Lietuvos dalies savivaldybės;
  • II sraute (2018 – 2019 m.) vakarinės dalies savivaldybės;
  • III sraute (2019 – 2020 m.)  šiaurinės dalies savivaldybės: Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio miesto, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių , Širvintų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Zarasų.   

Projekto veiklos savivaldybėse prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas, t. y. kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų projektą, apimantį vadybinių procesų pokyčius savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose.

Visa informacija apie projektą: www.lyderiulaikas.smm.lt

Medžiaga apie projekto veiklas talpinama savivaldybės svetainėje https://www.jonava.lt/lyderiu-laikas-3

Facebook: Lyderiu laikas

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LL3 POKYČIO PROJEKTAS „TARPUSAVIO SĄVEIKA STIPRINANT PAŽINIMO KOMPETENCIJĄ (MOKĖJIMO MOKYTIS GEBĖJIMUS)“

Jonavos rajono savivaldybės pokyčio projekto „TARPUSAVIO SĄVEIKA, STIPRINANT PAŽINIMO KOMPETENCIJĄ (MOKĖJIMO MOKYTIS GEBĖJIMUS)“ tikslas - sukurti Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelį, įgalinantį stiprinti ir plėtoti pažinimo kompetencijos (mokėjimo mokytis gebėjimų) ugdymo aprėptį — nuo ikimokyklinio ugdymo iki suaugusiųjų mokymo — visais lygmenimis (savivaldybės, mokyklos, klasės). Pokyčio projektas bus įgyvendinamas stiprinant švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklus bei kuriant naujas sąveikos formas.

Uždaviniai pokyčio projekto tikslo realizavimui:

1 uždavinys. Sukurti Jonavos rajono švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklą dėl rajono vaikų pažinimo kompetencijos stiprinimo.

2 uždavinys. Mokyklose suburti Inovatyvias Mokytojų Komandas/klubus (I.M.K.), kurie taps įsipareigoję ir kolegialiai veikiantys mokinių pažinimo kompetencijos tobulinimo srityje.

3 uždavinys. Ugdyti savarankišką, sumanų, iniciatyvų, išradingą mokinį (kiekvienam rajono savivaldybės mokiniui - S.I.M. kodas).

Planuojami rezultatai: 

  1. Sukurtas bendradarbiavimo modelis, plėtojantis Jonavos rajono savivaldybės visų švietimo lygmenų kūrybinę partnerystę, padedančią ugdyti mokinių/vaikų pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus) ir užtikrinančią mokinių/vaikų mokymosi sėkmę bei tvarius švietimo kaitos procesus.
  2. Projekto idėja puoselėjama bent 80 proc. rajono švietimo įstaigų (modelį išbando ir įvertina bent 12 įstaigų).
  3. Projekto veiklų įgyvendinimo ugdymo įstaigose koordinatoriai tiesiogiai dalyvauja ir koordinuoja veiklas įstaigose, reguliariai renkasi, dalijasi patirtimi.
  4. Parengtas ir išbandytas bendradarbiavimo modelis įteisinamas ir ateityje taps kasdiene švietimo įstaigų praktika, tobulinant ugdymo kokybę.
  5. Keičiant savivaldybės ugdymo įstaigų bendradarbiavimo kultūrą, bus tobulinamos ugdymo praktikos (pamokų, veiklų kokybė).
  6. Įgyvendinant iniciatyvą „Tėvai — ugdymo partneriai“ sustiprės bendradarbiavimas ugdymo įstaigų viduje.

I.M.K. (inovatyvių mokytojų komanda) progimnazijoje:

Olga Mediekšė, progimnazijos direktorė – I.M.K vadovė;

Ina Jakovlevienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,  Jonavos rajono pokyčio projekto kūrybinės komandos narė - progimnazijos komandos koordinatorė;

Jurgita Skamaročienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Loreta Kazlauskienė, metodinės tarybos pirmininkė;

Asta Vaitkuvienė, metodinės tarybos pirmininkės pavaduotoja;

Vida Bersėnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Sigita Rancaitė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Jūratė Stankaitienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Jūratė Smailienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.